نرم افزار اعتباربخشی و مدیریت بیمارستان “پدیده هوشمند

نرم افزار اعتباربخشی پدیده هوشمند طراحی شده بر اساس جدیدترین نسل سنجه های اعتباربخشی وزارت بهداشت برای مدیریت کارآمد بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردهای ملی اعتباربخشی و کاهش هزینه های ریالی و زمانی و افزایش سرعت عمل در پایش اطلاعات بیمارستان شما را یاری می نماید و همانند یک دستیار هوشمند در کنار شما خواهد بود.

برخی از ماژول های نرم افزار به شرح زیر می باشد:

مدیریت پرونده پرسنلی

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه بهبود کیفیت

مدیریت شاخص ها

مدیریت کل مستندات بیمارستان

مدیریت جلسات و کمیته ها

مدیریت آموزش

مشارکت و نظرسنجی

مدیریت خطا و خطر

دارو

خود ارزیابی