مشارکت و نظرسنجی

 • ثبت پیشنهادات، انتقاد ها، تشکرها، شکایات
 • تعریف نظرسنجی های مختلف (پرسنل، بیمار و همراه بیمار)
 • انجام نظرسنجی ها بر روی کامپیوتر، موبایل و تبلت
 • انجام نظرسنجی بیماران بر روی تبلت و حذف نسخه کاغذی

گزارش ها :

 • گزارش لیست پیشنهادات
 • گزارش نمودار نظرسنجی
 • گزارش پایش نظرسنجی (Excel)
 • گزارش نمودار نظرسنجی مقایسه دوره ای بخش ها
 • گزارش نمودار نظرسنجی مقایسه روزانه بخش ها
 • گزارش نمودار نظرسنجی مقایسه ماهانه بیمارستان
 • گزارش نمودار نظرسنجی بر اساس دسته بندی سوالات
 • گزارش لیست نظرات و پیشنهادات در نظرسنجی ها
 • گزارش نمودار درصد حضور پرسنل در نظرسنجی
 • گزارش لیست افراد غایب در نظرسنجی
 • گزارش لیست پاسخ نامه نظرسنجی از بیماران
 • گزارش تشکر ها
 • گزارش شکایات
 • گزارش پیشنهادات
 • گزارش انتقادات