مدیریت کل مستندات بیمارستان

 • تعریف کد اختصار برای بخش ها و انواع مستندات
 • بارگذاری الگوی مستندات به تفکیک (خط مشی، روش اجرایی و غیره)
 • ایجاد انواع مستندات به تعداد نامحدود (خط مشی، روش اجرایی، فرآیند، چک لیست، دستورالعمل و ….)
 • طراحی فلوچارت برای فرآیند در داخل نرم افزار بدون نیاز به Visio و غیره
 • ایجاد چک لیست های ارزیابی بخش و ارزیابی پرسنل
 • امکان بازنگری مستندات و نگهداری تاریخچه بازنگری ها
 • امضای الکترونیک مستندات
 • پیگیری مستندات تایید نشده و امضا نشده
 • جستجوی آسان در مستندات ابلاغ شده
 • مشاهده مستندات ابلاغ شده بر حسب دامنه کاربرد تعیین شده

گزارش ها :

 • گزارش نمودار چک لیست
 • گزارش پایش چک لیست (Excel)
 • گزارش نمودار چک لیست بر اساس دسته بندی سوالات
 • گزارش نمودار چک لیست مقایسه ماهانه بیمارستان
 • گزارش نمودار چک لیست مقایسه ماهانه بخش ها
 • گزارش سه ماهه چک لیست
 • گزارش شش ماهه چک لیست