مدیریت پرونده پرسنلی

 • ثبت اطلاعات فردی و شغلی پرسنل
 • ثبت پرونده بهداشتی ( پرسشنامه سوابق بهداشتی، فرم نیدل استیک، فرم تیتر هپاتیت و …)
 • آرشیو پرونده آموزش پرسنل
 • ثبت تشویقی/تنبیهی
 • مشاهده و امضای شرح وظایف
 • مشاهده حکم انتساب مسئولین بخش ها
 • ثبت و پیوست انواع مدارک (کارت ملی، شناسنامه، بیمه مسئولیت پرسنل درمان و …)
 • آرشیو چک لیست های ارزیابی پرسنل (ارزیابی مهارت ها و هر نوع چک لیست دیگر)
 • اطلاع رسانی به پرسنل توسط مسنجر و پنل SMS
 • تعریف شیفت پرسنل توسط مسئول بخش ها
 • تعریف برنامه کد های اورژانسی (کد 99 و …)

گزارش ها :

 • گزارش لیست پرسنل
 • گزارش لیست شماره حساب و بیمه پرسنل
 • مدارک تحصیلی بدون استعلام
 • گزارش اعتبار بیمه مسئولیت پرسنل
 • گزارش مهارت های تخصصی پرسنل
 • گزارش مهارت های عمومی پرسنل
 • گزارش تیتر هپاتیت
 • گزارش لیست NeedleStick