مدیریت شاخص ها

 • تعریف شناسنامه شاخص ها به تعداد نامحدود
 • تعریف محدوده های نرمال، احتیاطی و بحرانی شاخص و تعیین میزان هدف شاخص
 • تعیین مسئول جمع آوری شاخص و تحلیل شاخص
 • غیرفعال سازی شاخص های قدیمی
 • ثبت داده های شاخص توسط یک یا چند نفر با توجه به سطح دسترسی تعریف شده برای پرسنل
 • نمودار آنلاین شاخص ها جهت مشاهده مسئولین بخش ها
 • تعریف برنامه اصلاحی برای شاخص ها و ثبت پیشرفت آنها
 • ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای شاخص ها در گروه هایی مثل ایمنی بیمار و ….

گزارش ها :

 • گزارش لیست شناسنامه شاخص ها
 • نمودار آنلاین
 • مقایسه شاخص چند ماه
 • مقایسه شاخص چند بخش
 • گزارش نمودار ماهانه شاخص کل بیمارستان
 • گزارش نمودار فصلی شاخص کل بیمارستان
 • گزارش نمودار شش ماهه شاخص کل بیمارستان
 • گزارش نمودار سه ماهه شاخص به تفکیک بخش
 • گزارش نمودار شش ماهه شاخص به تفکیک بخش
 • گزارش روند پیشرفت شاخص
 • گزارش مسئولین ثبت برنامه اصلاحی کامل نشده
 • گزارش درصد پیشرفت برنامه اصلاحی شاخص
 • گزارش نمودار مقایسه ماهانه شاخص در دو سال
 • گزارش نمودار مقایسه فصلی شاخص در دو سال
 • گزارش نمودار مقایسه شش ماهه شاخص در دو سال
 • گزارش نمودار مقایسه چند ساله شاخص
 • گزارش پایش فرآیند بر اساس شاخص
 • گزارش تحلیل شاخص در بخش ها