مدیریت خطا و خطر

 • ثبت خطا و عوامل آن توسط پرسنل
 • ثبت اقدامات مسئولین برای خطاها
 • ثبت اقدامات مسئول ایمنی برای خطاها
 • مشاهده لیست خطاهای گزارش شده توسط مسئول بخش خطاکننده و مسئول ایمنی
 • درس آموزی از خطا
 • ثبت کل مراحل FMEA از تشکیل تیم ارزیابی تا اثربخشی برنامه مداخله ای
 • امکان لینک کردن FMEA به فرآیند ها
 • رسم خودکار نمودار استخوان ماهی (Fishbone) توسط نرم افزار
 • تهیه خروجی Word از کل مراحل FMEA
 • تعریف برنامه مداخله ای (عملیاتی) برای FMEA
 • ثبت پیشرفت برنامه مداخله ای (عملیاتی) توسط مسئولین اجرا
 • ثبت کل مراحل RCA
 • رسم خط زمانی (TimeLine) توسط نرم افزار
 • رسم نمودار استخوان ماهی توسط نرم افزار
 • تعریف برنامه عملیاتی
 • ثبت پیشرفت برنامه عملیاتی توسط پرسنل

گزارش ها :

 • گزارش لیست خطا
 • گزارش آمار خطا  ( گزارش 10 خطای شایع بیمارستان و 10 علت شایع و …)
 • گزارش نمودار دسته بندی های خطا
 • گزارش نمودار دسته بندی های خطا با جزئیات
 • گزارش روند علت خطا
 • گزارش روند نوع خطا
 • گزارش نمودار علت خطاهای بالینی سال جاری
 • گزارش نمودار مشارکت در گزارش دهی خطا
 • گزارش نمودار خطاهای اتفاق افتاده در بخش ها
 • گزارش درس آموزی از خطا
 • گزارش برنامه عملیاتی FMEA
 • گزارش جدولی FMEA
 • گزارش درصد پیشرفت برنامه عملیاتی RCA