مدیریت جلسات و کمیته ها

 • ثبت لیست کمیته ها و اعضای آنها (رئیس کمیته، دبیر کمیته، اعضای ثابت، میهمان و …)
 • ثبت دستورجلسات، اعضای میهمان، شرح جلسات، غائبین جلسه
 • ثبت مصوبات و مسئولین اجرا و پیگیری
 • مشاهده برنامه جلسات توسط اعضای کمیته ها
 • ثبت پیشرفت مصوبات و گزارش گیری از آنها
 • مشاهده وضعیت مصوبات توسط اعضای کمیته ها
 • امضای صورتجلسات به صورت الکترونیک
 • پیگیری صورتجلسات امضا نشده و تایید نشده
 • پیگیری مصوبات متوقف شده

گزارش ها :

 • گزارش تقویم جلسات
 • گزارش پایش مصوبات
 • گزارش نمودار پایش مصوبات
 • گزارش مصوبات انجام شده
 • گزارش مصوبات انجام شده به تفکیک مسئول اجرا
 • گزارش مصوبات کامل نشده
 • گزارش مسئولین مصوبات کامل نشده
 • گزارش وضعیت مصوبات
 • گزارش مصوبات متوقف شده
 • نمودار مصوبات اجرا شده
 • نمودار جلسات برگزار شده
 • گزارش نمودار جلسات برگزار نشده
 • گزارش لیست اعضای کمیته ها
 • گزارش نمودار پایش حضور کمیته ها به صورت کلی
 • گزارش لیست پیگیری های انجام نشده مصوبات