مدیریت آموزش

 • ثبت درخواست نیازهای آموزشی (برای PDP) توسط پرسنل
 • مدیریت درخواست های PDP توسط واحد آموزش
 • مشاهده لیست افراد بدون PDP
 • مشاهده آمار درخواست های PDP  به تفکیک فرد و بخش
 • پاسخ به PDP ها به چندین روش (برگزاری کلاس، آموزش چهره به چهره، جزوه و آزمون و …)
 • انجام آموزش چهره به چهره توسط مسئولین بخش ها
 • مشاهده تعداد PDP های پاسخ گرفته و لیست افراد درخواست دهنده
 • تعریف کلاس ها و تعیین گروه هدف
 • مشاهده تقویم آموزش توسط پرسنل
 • ثبت نام در دوره ها توسط مسئولین بخش ها
 • حضور و غیاب دوره ها
 • صدور گواهینامه برای دوره ها (گواهینامه حضور در کلاس، گواهینامه آزمون ها)
 • ثبت گواهینامه های خارجی (دوره هایی که پرسنل بیرون از بیمارستان گذرانده اند)
 • آرشیو اطلاعات آموزش در پرونده پرسنلی
 • کتابخانه دیجیتال (بارگذاری جزوه، پمفلت، کتابچه و …)
 • تعریف انواع آزمون های آنلاین (آزمون بدو ورود، آزمون کلاس ها، آزمون های دوره ای و …)
 • بانک سوالات آزمون ها با 1000 سوال آماده و امکان بارگذاری سوال توسط بیمارستان
 • انجام آزمون آنلاین توسط پرسنل بر روی کامپیوتر و موبایل
 • انجام آزمون ها به صورت PreTest/PostTest
 • پایش اثربخشی دوره ها بر اساس مدل کرک پاتریک
 • بازآموزی نارسایی آزمون های دوره ای

گزارش ها :

 • گزارش لیست دوره ها
 • گزارش حضور و غیاب
 • لیست گواهینامه های خارجی
 • گزارش نظرسنجی آموزش با تفکیک دوره
 • گزارش نظرسنجی آموزش بدون تفکیک دوره
 • گزارش اثربخشی دوره بر اساس پیش آزمون/پس آزمون
 • گزارش اثربخشی دوره بر اساس پیش آزمون/پس آزمون به تفکیک بخش
 • گزارش لیست درخواست های آموزشی (PDP)
 • گزارش آمار درخواست PDP به تفکیک بخش
 • لیست درخواست های PDP بدون دوره (اکسل)
 • گزارش نتایج آزمون دوره ها
 • لیست نارسایی ها و اقدامات اصلاحی آزمون دوره ای
 • گزارش بازآموزی های انجام نشده از نارسایی آزمون های دوره ای
 • گزارش لیست میانگین نمرات آزمون ها
 • گزارش لیست افراد بدون آزمون