دارو

  • ثبت فارماکوپه بیمارستان و مشاهده آن توسط بخش ها
  • ثبت تداخلات دارویی
  • ثبت داروهای پرخطر و یخچالی
  • ثبت لیست آنتی دوت ها
  • محاسبه دوز داروها برای پرستاران