خودارزیابی

 • تعریف دوره های ارزیابی به صورت نامحدود
 • تعیین ارزیاب سنجه ها
 • بارگذاری سنجه های جدید وزارت بهداشت توسط شرکت
 • خودارزیابی بخش ها بر اساس سنجه ها
 • امکان ضمیمه کردن مستندات به سنجه های انجام شده
 • ارزیابی نهایی بخش ها توسط واحد بهبود کیفیت

گزارش ها :

 • گزارش نمودار ارزیابی به تفکیک بخش
 • گزارش نمودار ارزیابی به تفکیک استاندارد
 • گزارش لیست نواقص ارزیابی
 • گزارش نتیجه ارزیابی بیمارستان
 • گزارش درجه بندی بیمارستان (نسل چهار اعتباربخشی)