برنامه بهبود کیفیت

 • امکان جمع آوری نواقص قابل بهبود از بخش ها (فرم نواقص قابل بهبود) به صورت اولویت بندی شده
 • ثبت برنامه بهبود کیفیت به صورت مستمر و در راستای اهداف کلان استراتژیک
 • مشاهده برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان
 • مشاهده برنامه بهبود کیفیت به تفکیک بخش
 • ثبت پیشرفت برنامه بهبود کیفیت و گزارش گیری از آن

گزارش ها :

 • گزارش مشکلات و نواقص قابل بهبود
 • گزارش برنامه بهبود کیفیت
 • گزارش پایش برنامه بهبود کیفیت
 • پیشرفت برنامه بهبود کیفیت
 • نمودار اهداف کلان بهبود کیفیت
 • فهرست برنامه های عملیاتی بهبود کیفیت (اکسل)
 • گزارش برنامه های بهبود کیفیت انجام شده
 • گزارش برنامه های بهبود کیفیت کامل نشده
 • گزارش مسئولین ثبت برنامه های بهبود کیفیت کامل نشده
 • گزارش هزینه برنامه های بهبود کیفیت